6 writes to m_ubBody
mscorlib (6)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (6)
180m_ubBody = null; 248m_ubBody = il.BakeByteArray(); 342m_ubBody = null; 1014m_ubBody = newIL; 1085m_ubBody = null; 1089m_ubBody = new byte[count];
2 references to m_ubBody
mscorlib (2)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (2)
386return m_ubBody; 1090Array.Copy(il,m_ubBody,count);