4 writes to firstByte
mscorlib (4)
system\text\utf7encoding.cs (4)
820decoder.firstByte = false; 826decoder.firstByte = firstByte; 921this.firstByte = (bool)info.GetValue("firstByte", typeof(bool)); 946this.firstByte = false;
2 references to firstByte
mscorlib (2)
system\text\utf7encoding.cs (2)
691firstByte = decoder.firstByte; 938info.AddValue("firstByte", this.firstByte);