1 reference to GetClrTypeFullNameForNonArrayTypes
mscorlib (1)
system\runtime\serialization\formatterservices.cs (1)
499return GetClrTypeFullNameForNonArrayTypes(type);