1 write to s_cachedPreparedType1
mscorlib (1)
system\threading\synchronizationcontext.cs (1)
107if (s_cachedPreparedType1 == null) s_cachedPreparedType1 = type;
2 references to s_cachedPreparedType1
mscorlib (2)
system\threading\synchronizationcontext.cs (2)
99if (s_cachedPreparedType1 != type && 107if (s_cachedPreparedType1 == null) s_cachedPreparedType1 = type;