5 writes to AppDomainManagerType
mscorlib (3)
system\appdomain.cs (1)
565FusionStore.AppDomainManagerType = domainManagerType;
system\appdomainmanager.cs (1)
91appDomainInfo.AppDomainManagerType = inheritedDomainManagerType;
system\applicationactivator.cs (1)
143adSetup.AppDomainManagerType = currentDomainSetup.AppDomainManagerType;
System.Web (1)
Hosting\ApplicationManager.cs (1)
1190setup.AppDomainManagerType = appDomainManagerType.FullName;
XamlBuildTask (1)
Microsoft\Build\Tasks\Xaml\XamlBuildTaskServices.cs (1)
221appDomainSetup.AppDomainManagerType = "";
6 references to AppDomainManagerType
mscorlib (6)
system\appdomain.cs (2)
3978if (adSetup.AppDomainManagerAssembly != null && adSetup.AppDomainManagerType != null) 3980ad.SetAppDomainManagerType(adSetup.AppDomainManagerAssembly, adSetup.AppDomainManagerType);
system\appdomainmanager.cs (2)
80if (appDomainInfo.AppDomainManagerAssembly == null || appDomainInfo.AppDomainManagerType == null) { 90if (appDomainInfo.AppDomainManagerType == null) {
system\AppDomainSetup.cs (1)
172_AppDomainManagerType = copy.AppDomainManagerType;
system\applicationactivator.cs (1)
143adSetup.AppDomainManagerType = currentDomainSetup.AppDomainManagerType;