4 references to Byte
mscorlib (4)
system\reflection\customattribute.cs (3)
245return CustomAttributeEncoding.Byte; 721case (CustomAttributeEncoding.Byte): 764case CustomAttributeEncoding.Byte:
system\reflection\emit\customattributebuilder.cs (1)
299writer.Write((byte)CustomAttributeEncoding.Byte);