1 write to _serverContextChain
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\context.cs (1)
392_serverContextChain = newServerContextChain;
3 references to _serverContextChain
mscorlib (3)
system\runtime\remoting\context.cs (3)
362if (_serverContextChain == null) 390if (_serverContextChain == null) 396return _serverContextChain;