1 reference to SkipWhiteSpacesAndNonLetter
mscorlib (1)
system\globalization\datetimeformatinfoscanner.cs (1)
279int newIndex = SkipWhiteSpacesAndNonLetter(pattern, index);