3 writes to __identity
mscorlib (3)
system\marshalbyrefobject.cs (3)
43private Object Identity { get { return __identity; } set { __identity = value; } } 153Interlocked.CompareExchange(ref __identity, id, null); 161__identity = null;
4 references to __identity
mscorlib (4)
system\marshalbyrefobject.cs (4)
43private Object Identity { get { return __identity; } set { __identity = value; } } 145if (__identity == null) 155return (ServerIdentity)__identity; 188if(__identity == null)