1 reference to ObjRef
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
593return new ObjRef(this);