1 reference to GetDynamicModuleNoLock
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1563return GetDynamicModuleNoLock(name);