1 reference to SetVolumeLabel
mscorlib (1)
system\io\driveinfo.cs (1)
267bool r = Win32Native.SetVolumeLabel(Name, value);