1 reference to _getTypeMethod
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\remotingproxy.cs (1)
266if(_getTypeMethod == mb)