1 reference to SetCustomAttributeNoLock
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1704SetCustomAttributeNoLock(customBuilder);