1 write to iSize
mscorlib (1)
system\text\utf7encoding.cs (1)
1092iCount = iSize = 1;
1 reference to iSize
mscorlib (1)
system\text\utf7encoding.cs (1)
1114return (iCount >= 0 && iCount <= iSize);