2 references to NullUnity
mscorlib (2)
system\dbnull.cs (1)
32UnitySerializationHolder.GetUnitySerializationInfo(info, UnitySerializationHolder.NullUnity, null, null);
system\unityserializationholder.cs (1)
235case NullUnity: