3 writes to _applicationIdentity
mscorlib (3)
system\activationcontext.cs (3)
83_applicationIdentity = applicationIdentity; 128_applicationIdentity = applicationIdentity; 432_applicationIdentity = null;
6 references to _applicationIdentity
mscorlib (6)
system\activationcontext.cs (6)
85IEnumDefinitionIdentity idenum = _applicationIdentity.Identity.EnumAppPath(); 108_actContext = IsolationInterop.CreateActContext(_applicationIdentity.Identity); 132IEnumDefinitionIdentity idenum = _applicationIdentity.Identity.EnumAppPath(); 207return _applicationIdentity; 469if (_applicationIdentity != null) 470info.AddValue("FullName", _applicationIdentity.FullName, typeof(String));