1 write to _RemotingData
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
2989_RemotingData = new DomainSpecificRemotingData();
3 references to _RemotingData
mscorlib (3)
system\appdomain.cs (3)
2988if (_RemotingData == null) 2997if (_RemotingData == null) 3000return _RemotingData;