1 reference to DefineDynamicModuleInternalNoLock
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
830return DefineDynamicModuleInternalNoLock(name, fileName, emitSymbolInfo, ref stackMark);