3 writes to LineNo
mscorlib (3)
system\security\util\tokenizer.cs (3)
112LineNo = 1 ; 492LineNo++; 597LineNo++;
19 references to LineNo
mscorlib (19)
system\security\util\parser.cs (13)
99throw new XmlSyntaxException( _t.LineNo ); 149throw new XmlSyntaxException (_t.LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_UnexpectedEndOfFile" )); 156throw new XmlSyntaxException (_t.LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_ExpectedCloseBracket" )); 180throw new XmlSyntaxException( _t.LineNo ); 226throw new XmlSyntaxException( _t.LineNo ); 243throw new XmlSyntaxException (_t.LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_ExpectedSlashOrString" )); 259throw new XmlSyntaxException (_t.LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_UnexpectedCloseBracket" )); 278throw new XmlSyntaxException (_t.LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_ExpectedCloseBracket" )); 298throw new XmlSyntaxException (_t.LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_ExpectedCloseBracket" )); 303throw new XmlSyntaxException (_t.LineNo); 309throw new XmlSyntaxException (_t.LineNo) ; 335throw new XmlSyntaxException( _t.LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_UnexpectedEndOfFile" )); 383throw new XmlSyntaxException (_t.LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_UnexpectedEndOfFile" ));
system\security\util\tokenizer.cs (6)
354throw new XmlSyntaxException( LineNo ); 371throw new XmlSyntaxException( LineNo ); 376throw new XmlSyntaxException (LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_UnexpectedEndOfFile" )); 382throw new XmlSyntaxException( LineNo ); 391throw new XmlSyntaxException (LineNo, Environment.GetResourceString( "XMLSyntax_UnexpectedEndOfFile" )); 397throw new XmlSyntaxException( LineNo );