11 references to FormatDigits
mscorlib (11)
system\globalization\datetimeformat.cs (8)
465FormatDigits(result, hour12, tokenLen); 469FormatDigits(result, dateTime.Hour, tokenLen); 473FormatDigits(result, dateTime.Minute, tokenLen); 477FormatDigits(result, dateTime.Second, tokenLen); 553FormatDigits(result, day, tokenLen); 578FormatDigits(result, month, tokenLen); 619FormatDigits(result, year, tokenLen <= 2 ? tokenLen : 2); 626FormatDigits(result, year % 100, tokenLen);
system\globalization\timespanformat.cs (3)
175DateTimeFormat.FormatDigits(result, hours, tokenLen); 181DateTimeFormat.FormatDigits(result, minutes, tokenLen); 187DateTimeFormat.FormatDigits(result, seconds, tokenLen);