3 writes to _inNestedIndex
mscorlib (3)
system\security\util\tokenizer.cs (3)
118_inNestedIndex = 0; 437i = _inNestedString[_inNestedIndex++]; 461_inNestedIndex = 1;
1 reference to _inNestedIndex
mscorlib (1)
system\security\util\tokenizer.cs (1)
435if (_inNestedIndex < _inNestedSize)