2 writes to _DisableInterfaceCache
mscorlib (2)
system\AppDomainSetup.cs (2)
169_DisableInterfaceCache = copy._DisableInterfaceCache; 1448_DisableInterfaceCache = value;
2 references to _DisableInterfaceCache
mscorlib (2)
system\AppDomainSetup.cs (2)
169_DisableInterfaceCache = copy._DisableInterfaceCache; 1444return _DisableInterfaceCache;