2 writes to m_tryStartOffset
mscorlib (2)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (2)
1520m_tryStartOffset = tryOffset; 1540m_tryStartOffset = tryStartOffset;
5 references to m_tryStartOffset
mscorlib (5)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (5)
1423get { return m_tryStartOffset; } 1428get { return m_tryEndOffset - m_tryStartOffset; } 1570return m_exceptionClass ^ m_tryStartOffset ^ m_tryEndOffset ^ m_filterOffset ^ m_handlerStartOffset ^ m_handlerEndOffset ^ (int)m_kind; 1582other.m_tryStartOffset == m_tryStartOffset &&