2 references to FormatDigits
mscorlib (2)
system\globalization\datetimeformat.cs (1)
176FormatDigits(outputBuffer, value, len, false);
system\globalization\timespanformat.cs (1)
233DateTimeFormat.FormatDigits(result, day, tokenLen, true);