3 references to MissingUnity
mscorlib (3)
system\unityserializationholder.cs (3)
41info.AddValue("UnityType", MissingUnity); 175if (m_unityType == MissingUnity) 240case MissingUnity: