1 reference to InvokeAsyncCallback
mscorlib (1)
system\io\stream.cs (1)
694if (invokeAsyncCallback == null) s_invokeAsyncCallback = invokeAsyncCallback = InvokeAsyncCallback; // benign ----