Base:
method
FlushAsync
System.IO.Stream.FlushAsync(System.Threading.CancellationToken)