1 reference to ReservedMask
mscorlib (1)
system\reflection\emit\fieldbuilder.cs (1)
57m_Attributes = attributes & ~FieldAttributes.ReservedMask;