1 write to _nextSink
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\terminatorsinks.cs (1)
847_nextSink = nextSink;
2 references to _nextSink
mscorlib (2)
system\runtime\remoting\terminatorsinks.cs (2)
876return _nextSink.SyncProcessMessage(replyMsg); 894return _nextSink;