4 writes to _asyncReadTask
mscorlib (4)
system\io\streamreader.cs (4)
801_asyncReadTask = task; 882_asyncReadTask = task; 927_asyncReadTask = task; 1115_asyncReadTask = task;
1 reference to _asyncReadTask
mscorlib (1)
system\io\streamreader.cs (1)
118Task t = _asyncReadTask;