Base:
method
GetByteCount
System.Text.Encoding.GetByteCount(System.Char*, System.Int32, System.Text.EncoderNLS)
3 references to GetByteCount
mscorlib (3)
system\text\utf7encoding.cs (3)
187return GetByteCount(pChars + index, count, null); 205return GetByteCount(pChars, s.Length, null); 228return GetByteCount(chars, count, null);