2 writes to _Name
mscorlib (2)
system\appdomain.cs (2)
85_Name = name; 90_Name = name;
1 reference to _Name
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
71return _Name;