2 references to internalGetAbbreviatedDayOfWeekNames
mscorlib (2)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (2)
1394return ((String[])internalGetAbbreviatedDayOfWeekNames().Clone()); 1635return (internalGetAbbreviatedDayOfWeekNames()[(int)dayofweek]);