2 references to MergePermission
mscorlib (2)
system\security\permissionset.cs (2)
2444MergePermission(perm, serialize, ref casPset, ref nonCasPset); 2457MergePermission(perm, serialize, ref casPset, ref nonCasPset);