2 writes to m_lastTokens
mscorlib (2)
system\security\util\tokenizer.cs (2)
872m_lastTokens = null; 886m_lastTokens = m_currentTokens;
4 references to m_lastTokens
mscorlib (4)
system\security\util\tokenizer.cs (4)
925m_lastTokens.m_block[m_lastTokens.m_block.Length-1] = (short)((ushort)m_lastTokens.m_block[m_lastTokens.m_block.Length-1] | (ushort)tag);