3 writes to _inNestedSize
mscorlib (3)
system\security\util\tokenizer.cs (3)
117_inNestedSize = 0; 441_inNestedSize = 0; 460_inNestedSize = _inNestedString.Length;
2 references to _inNestedSize
mscorlib (2)
system\security\util\tokenizer.cs (2)
433if (_inNestedSize != 0) 435if (_inNestedIndex < _inNestedSize)