1 write to m_isSaved
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
2078m_assemblyData.m_isSaved = true;
4 references to m_isSaved
mscorlib (4)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (2)
875if (m_assemblyData.m_isSaved == true) 1799if (m_assemblyData.m_isSaved == true)
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (2)
423if (m_isSaved == true) 441if (m_isSaved == true)