5 references to Stobj
System.Core (1)
Microsoft\Scripting\Compiler\ILGen.cs (1)
153il.Emit(OpCodes.Stobj, type);
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlVisitor.cs (1)
3337this.helper.Emit(OpCodes.Stobj, typeof(IList<XPathItem>));
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\CodeGenerator.cs (1)
1003ilGen.Emit(OpCodes.Stobj, type);
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Dispatcher\CodeGenerator.cs (1)
412ilGen.Emit(OpCodes.Stobj, type);
System.Xml (1)
System\Xml\Serialization\CodeGenerator.cs (1)
1007ilGen.Emit(OpCodes.Stobj, type);