1 write to byteOrderMark
mscorlib (1)
system\text\unicodeencoding.cs (1)
50this.byteOrderMark = byteOrderMark;
4 references to byteOrderMark
mscorlib (4)
system\text\unicodeencoding.cs (4)
1931if (byteOrderMark) 2001byteOrderMark == that.byteOrderMark && 2013(byteOrderMark?4:0) + (bigEndian?8:0);