7 references to ValidateOffset
mscorlib (7)
system\datetimeoffset.cs (7)
61m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 78m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 96m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 103m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 123m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 145m_offsetMinutes = ValidateOffset(offset); 550m_offsetMinutes = ValidateOffset(Offset);