2 writes to m_tryEndOffset
mscorlib (2)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (2)
1521m_tryEndOffset = tryOffset + tryLength; 1541m_tryEndOffset = tryEndOffset;
5 references to m_tryEndOffset
mscorlib (5)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (5)
1043if (handler.m_filterOffset > maxOffset || handler.m_tryEndOffset > maxOffset || handler.m_handlerEndOffset > maxOffset) 1428get { return m_tryEndOffset - m_tryStartOffset; } 1570return m_exceptionClass ^ m_tryStartOffset ^ m_tryEndOffset ^ m_filterOffset ^ m_handlerStartOffset ^ m_handlerEndOffset ^ (int)m_kind; 1583other.m_tryEndOffset == m_tryEndOffset &&