3 references to IsTypeSpec
mscorlib (3)
system\reflection\module.cs (3)
674if (!tk.IsMemberRef && !tk.IsMethodDef && !tk.IsTypeSpec && !tk.IsSignature && !tk.IsFieldDef) 842if (!tk.IsTypeDef && !tk.IsTypeSpec && !tk.IsTypeRef) 880if (tk.IsTypeRef || tk.IsTypeDef || tk.IsTypeSpec)