4 references to AllShortTimePatterns
mscorlib (4)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (4)
488o = this.AllShortTimePatterns; 1712result = GetCombinedPatterns(AllLongDatePatterns, AllShortTimePatterns, " "); 1719result = GetCombinedPatterns(AllShortDatePatterns, AllShortTimePatterns, " "); 1740result = this.AllShortTimePatterns;