3 writes to m_typeInterfaces
mscorlib (3)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (3)
598m_typeInterfaces = new List<Type>(); 1564m_typeInterfaces = new List<Type>(); 2298m_typeInterfaces = new List<Type>();
12 references to m_typeInterfaces
mscorlib (12)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (12)
1205if (m_typeInterfaces == null) 1210return m_typeInterfaces.ToArray(); 1567m_typeInterfaces.AddRange(interfaces); 2297if (m_typeInterfaces == null) 2300int[] interfaceTokens = new int[m_typeInterfaces.Count]; 2301for(int i = 0; i < m_typeInterfaces.Count; i++) 2303interfaceTokens[i] = m_module.GetTypeTokenInternal(m_typeInterfaces[i]).Token; 2316constraints = new int[m_typeInterfaces.Count + 2]; 2321constraints = new int[m_typeInterfaces.Count + 1]; 2324for (int i = 0; i < m_typeInterfaces.Count; i++) 2326constraints[i] = m_module.GetTypeTokenInternal(m_typeInterfaces[i]).Token; 2531m_typeInterfaces.Add(interfaceType);