1 write to m_ISymWrapperAssembly
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
953m_assemblyData.m_ISymWrapperAssembly = assem;
2 references to m_ISymWrapperAssembly
mscorlib (2)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (2)
947if (m_assemblyData.m_ISymWrapperAssembly != null) 948return m_assemblyData.m_ISymWrapperAssembly;