4 references to WinRTSynchronizationContextFactoryBase
mscorlib (4)
system\threading\synchronizationcontext.cs (4)
310static WinRTSynchronizationContextFactoryBase s_winRTContextFactory; 313private static WinRTSynchronizationContextFactoryBase GetWinRTSynchronizationContextFactory() 320WinRTSynchronizationContextFactoryBase factory = s_winRTContextFactory; 324s_winRTContextFactory = factory = (WinRTSynchronizationContextFactoryBase)Activator.CreateInstance(factoryType, true);