1 reference to FullSystemTime
mscorlib (1)
system\datetime.cs (1)
1192FullSystemTime time = new FullSystemTime(ticks);