1 reference to SetSrvInfo
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\proxyattribute.cs (1)
87rp.SetSrvInfo(objRef.GetServerIdentity(), objRef.GetDomainID());