1 reference to SetEntryPointNoLock
mscorlib (1)
system\reflection\emit\assemblybuilder.cs (1)
1612SetEntryPointNoLock(entryMethod, fileKind);